เทคนิคการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าว

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินแหล่งผลิตปุ๋ยราคาถูกเพื่อชาวนา สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยและคัดแยกสายพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยราคาถูกให้กับพืช

Bio Green

October 14, 2018