ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
Anaerobic composting

ปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติโดยเฉพาะวัสดุทางการเกษตร อาทิเช่น

ฟาง ซังข้าวโพด ทลายปาล์ม

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อใช้ในระบบการผลิตพืชอินทรีย์จึงต้องใส่ใจเรื่องที่วัตถุดิบที่นำมาผลิต ซึ่งมาตรฐานเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำมาใช้กับแปลงปลูกผักระบบอินทรีย์ ได้กำหนดใว้ชัดเจนว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากขยะสดจากเทศบาล เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในแปลงปลูกผักอินทรีย์ได้

ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช
ปุ๋ยอินทรย์ที่หมักจากเศษพืชผัก

จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เหมือนกันก็มิได้ความว่าจะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างเหมือนกันทุกตัว ดังนั้นในปัจจุบันการนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเพราะปลูกระบบเกษตรอินทรีย์จะต้องใส่ใจที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพราะมันหมายถึงคุณภาพของการผลิตพืชผักอินทรีย์ที่ควรจะปลอดภัยจากการตกค้างของสารพิษต่างๆจริงๆ

จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องรู้ข้อดีและข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ ประโยชน์
ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์

ข้อดีของ ปุ๋ยอินทรีย์

 • ปรับปรุงดิน เพิ่มความร่วนซุย เพิ่มความโปร่งของดิน
 • เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ
 • ปรับค่าความเป็นกรดด่างในดิน
 • ปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในดินได้นานกว่าปุ๋ยเคมี
 • ปุ๋ยอินทรีย์จะค่อยๆปลดปล่อยสารอาหารให้กับพืช จึงเกิดการสูยเสียได้น้อย
 • มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเกือบครบทุกธาตุ
 • การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลดปล่อยสารอาหารให้กับพืช
ปุ๋ยอินทรีย์ ประโยชน์
ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับปรุงดิน

จะเห็นได้ว่าข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์คือการปรับปรุงดินให้มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เรามาดูจุดด้อยของปุ๋ยอินทรีย์กันบ้าง

ข้อด้อยของ ปุ๋ยอินทรีย์

 • มีปริมาณธาตุอาหารน้อยโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักซึ่เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อสร้างการเจริญเติบโต
 • ปลดปล่อยธาตุอาหารช้าเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี
 • ราคาแพงเมื่อเทียบปริมาณสารอาหารในปริมาตรที่เท่ากัน
 • ยากต่อการนำไปใช้เมื่อเทียบปุ๋ยเคมีเมื่อต้องใส่ให้ได้ปริมาณสารอาหารที่พืชต้องการ
 • การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มากเกินไปเมื่อเกิดการชะล้างอาจทำให้เกิดการสมของไนเตรทในน้ำใต้ดินซึ่งเป็นอันตรายเมื่อมีการบริโภคน้ำใต้ดิน
 • ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากมูลสัตว์ผ่านการย่อยสลายไม่สมบูรณ์ อาจมีการปนเปื้อนโรคแมลงศัตรูพืช เมื่อนำไปใช้อาจเกิดการระบาดของโรคในแปลงเพราะปลูกได้

เมื่อได้เห็นข้อดีและข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์กันแล้วดังนั้นการนำไปใช้จึงต้องพิจราณาถึงความเหมาะสมรวมถึงความคุ้มค่า และถ้าเราสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใว้ใช้เองได้จะช่วยลดต้นทุนการในเรื่องปัจจัยการผลิตได้เป็นอย่างมากเลยครับ

ปุ๋ยอินทรีย์ ออแกนิค
ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มความสมบูรณ์ให้ดิน

โดยเฉพาะในปัจจุบันกระแสเกษตรอินทรีย์กำลังมาแรงรวมถึงพืชผักผลไม้ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีถึงแม้ผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานผักผลไม้อินทรีย์ จะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าผักผลไม้ทั่วไป และยังส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีและการทำเกษตรอินทรีย์ยังทำให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น มีร่างกายแข็งแรง ลดการสะสมของสารพิษในร่างกายซึ่งมักเป็นสาเหตุทำให้เกษตรกรเกิคโรคต่างๆ ดังนั้นจะเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์นั้นส่งผลดีต่อผู้บรโภคและผู้ผลิตเป็นอย่างยิ่ง