วิธีใช้อะมิโนน้ำดำ

วิธีการใช้ & อัตราการผสม

ต้นไม้ในบ้าน ต้นไม้ในร่ม ((Indoor Plants,House Plants)

ใช้อะมิโนน้ำดำ 1 ช้อนแกง ต่อน้ำ 2 ลิตร ให้สัปดาห์ละครั้ง

พืชกลางแจ้ง (Outdoor Plants)

พืชที่ต้องการแสงแดดมากปลูกนอกอาคาร เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก

ให้ทางดิน :ใช้อะมิโนน้ำดำ 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ( 1 ช้อนแกง = 10 มิลลิลิตร) รดลงดินให้ทั่วแปลงปลูกหรือบิรเวณทรงพุ่มของต้นไม้ ทุก 7-10 วันครั้ง

ให้ทางใบ&ฉีดพ่นลงดิน:เช่นพืชผักใบ ได้แก่ผักสลัด ผักบุ้ง ผักกินใบต่างๆ ใช้อะมิโนน้ำดำอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (1ช้อนแกง = 10 มิลลิลิตร) ฉีดพ่นทั่วใบและลงดินหรือแปลงผัก ทุก 7-10 วันครั้ง

สนามหญ้า

ใช้อะมิโนน้ำดำ อัตรา 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร รดให้ทั่ว ให้ทุก 2 เดือนครั้ง

ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก (Compost Enhancer)

ใช้อะมิโนน้ำดำ 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรรดให้ทั่วกองปุ๋ย 2-3 สัปดาห์ครั้ง

ใช้แช่เมล็ดเพิ่มอัตราการงอก

ใช้อะมิโนน้ำดำ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 250 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ช่วยให้เมล็ดมีอัตราการงอกเพิ่มขึ้น

ใช้ในพืชผักต่อไปนี้ (Vegetable Crops)

เช่น แตงโม , แตงกวา , เมล่อน ,ข้าวโพด , พริกไทย , หอม, ฝักทอง , แครอท

ใช้อะมิโนน้ำดำ 5 ลิตรต่อไร่ ผสมน้ำในอัตรา 1 : 200 หรือ 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร รดหรือฉีดพ่นลงดิน

ใช้ครั้งที่ 1 ตอนเริ่มปลูก

-ใช้ครั้งที่ 2 เมื่อมีใบคู่แรก

-ใช้ครั้งที่ 3 ก่อนออกดอกหรือต้นสมบูรณ์แล้วพร้อมออกดอก

-ใช้ครั้งที่ 4 ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

สามารถให้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่พบความไม่สมบูรณ์ที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดีลดเชื้อราก่อโรคในดินเพิ่มความสามารถในการกินปุ๋ยของรากให้ ผสม Matter-D ทุกครั้ง

ใช้ในนาข้าว

ใช้ในนาข้าว : อะมิโนน้ำดำจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของต้นข้าว เพิ่มน้ำหนักของเมล็ดข้าว เพิ่มความหอม และอะมิโนน้ำดำมีกรดอะมิโนโปรตีนที่ช่วยเพิ่มความหวานทำให้ข้าวมีรสชาติหวานอร่อย

ใช้แช่เมล็ดก่อนปลูก : ใช้อะมิโนน้ำดำอัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร/เมล็ดพันธุ์ 20 กิโลกรัม แช่เป็นเวลา 12 ชม. แล้วนำขึ้นพักไว้ 1 วันจึงนำไปปลูก

ใช้อะมิโนน้ำดำเตรียมดิน : ใช้อะมิโนน้ำดำ 5 ลิตร/ไร่(ผสมน้ำ 100 ลิตร) ฉีดพ่นหรือรดลงดินระหว่างเตรียมดิน หรือก่อนไถ่กลบตอซังข้าว

ใช้ช่วงก่อนหว่านข้าว : ฉีดพ่นอะมิโนน้ำดำพร้อมสารควบคุมวัชพืช อัตรา 100ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

ใช้หลังหว่านข้าว 20 วัน: ใช้อะมิโนน้ำดำฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ช่วยเร่งการแตกกอ เพิ่มจำนวนต้นต่อกอ

ใช้ช่วงการเจริญเติบโต : ใช้อะมิโนน้ำดำ 5 ลิตร/ไร่ เมื่อข้าวอายุ 30,50,และ 60 วัน ผสมน้ำ 100 ลิตร ร่วมกับ Matter-D 100 กรัม กวนให้เข้ากันก่อนเทลงไปในนาข้าว
และอาจเสริมทางใบโดยใช้อะมิโนน้ำดำร่วมกับ Matter-Dในอัตรา อะมิโนน้ำดำ50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร/Matter-D 20 กรัม

การเสริมด้วยปุ๋ยเคมี ให้ปรับปริมาณลดลงครึ่งหนึ่ง

การใช้อะมิโนน้ำดำช่วยย่อยสลายตอซังข้าวก่อนไถกลบ

นอกจากช่วยย่อยสลายต่อซังยังช่วยปรับปรุงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินอีกด้วย

ปล่อยน้ำเข้านาให้พอท่วมวัสดุแล้วใช้อะมิโนน้ำดำอัตรา 5 ลิตร/ไร่ เจือจางกับน้ำ 100 ลิตร ราดลงในแปลงข้าวจะช่วยให้ตอซังข้าวย่อยสลายได้ง่าย โดยหมักทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงทำเทือกเพื่อเตรียมเพราะปลูกข้าวครั้งต่อไป