OUR VISSION

มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ให้ทุกคนทำเกษตร อย่างปลอดภัยและได้ผล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น อย่างยั้งยืน