ธาตุอาหารหลักของพืช

ธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณมากมี 3 ธาตุดังนี้

  • ไนโตรเจน (Nitrogen)
  • ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
  • โปแตสเซียม (Potassium)
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุอาหารหลักของพืช

ธาตุอาหารหลักของพืช

ธาตุอาหารหลักของพืชคือ ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากเพื่อสร้างการเจริญเติบโต และมันมีอยู่ในดินน้อยมากๆ เราจึงต้องเติมธาตุอาหารหลักเหล่านี้ลงในดินเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชในรูปของปุ๋ย

ธาตุอาหารหลักมี 3ธาตุได้แก่ ธาตุไนโตรเจน (N) ,ธาตุฟอสฟอรัส (P) และ ธาตุโปรแตสเซียม (K) เราสามารถเติมธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการมากเหล่านี้โดยการใส่ปุ๋ยลงไปในดินเพื่อให้พืชได้ดูดซับไปใช้

ความสำคัญของธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ชนิด

ไนโตรเจน (N) :

เป็นธาตุที่เกี่ยวกับการขยายขนาดและการเพิ่มปริมาณเซลล์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างเซลล์ คลอโรฟิลล์ ธาตุไนโตรเจนจึงเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการมากๆในช่วงเริ่มต้นการเจริญเติบโตของพืชแทบทุกชนิด

ธาตุอาหารหลักไนโตรเจน

พืชที่ขาดธาตุไนโตรเจนจะมีอาการต้นเล็กแคระแกร็น กิ่งก้านลีบ ใบเหลือง

แหล่งไนโตรเจนสำหรับพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้ ไนโตรเจนที่ได้จากอินทรีย์ และไนโตรเจนจากเคมี

แหล่งไนโตรเจนจากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ , ปุ๋ยคอก , น้ำหมักปลาะทะเล หรือ น้ำหมักชีวภาพจากพืช หรือมูลสัตว์ต่างๆ เช่นมูลไก่ มูลหมู

แหล่งธาตุไนโตรเจนที่เป็นเคมี ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เรียกว่าปุ๋ยยูเรีย เป็นปุ๋ยสูตรที่ให้ธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูงมาก หรือปุ๋ยสูตรอื่นๆ เช่น 15-15-15 ที่มีธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ตัวในปริมาณที่เท่ากัน

ฟอสฟอรัส (P) :

เป็นธาตุที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและผลิตสารสำคัญในพืชโดยธาตุฟอสฟอรัสจะช่วยให้กระบวนการต่างๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ และฟอสฟอรัสยังทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจ

ธาตุอาหารหลักสำหรับพืช ธาตุฟอสฟอรัส

พืชที่ได้รับธาตุฟอสฟอรัสไม่เพียงพอมีลักษณะลำต้นแคระแกร็นไม่ออกดอก ไม่ติดผล อาการขาดสังเกตุที่ใบล่างเริ่มมีสีม่วงที่แผ่นใบและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่น

แหล่งฟอสฟอรัสสำหรับทำเกษตอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสสูง เช่นมูลค้างคาว หรือ หินฟอสเฟต (0-3-0)

แหล่วฟอสฟอรัสประเภทเคมีได้ แก่ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ เช่น 8-24-24 เป็นต้น

โปรแตสเซียม (K) :

ใช้ในการสร้างน้ำตาล แป้งและโปรตีน ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปยังผล สร้างการเติบโตให้ผล และธาตุโปรแตสเซียมยังช่วยสร้างความแข็งแรงให้พืช ช่วยป้องกันโรคพืชบางชนิดได้

ธาตุอาหารหลัก โพแทสเซียม

แหล่งโพแทสเซียมอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยจากสาหร่ายทะเล

แหล่งโพแทสเซียมเคมี ได้แก่ปุ๋ยสูตรต่างๆ เช่น 8-24-24 , 0-0-60 เป็นปุ๋ยที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักแต่จะมีโพแทสเซียมในสัดส่วนสูงกว่าธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

ธาตุอาหารหลักที่ได้จากปุ๋ยเคมี (ที่เรียกว่าปุ๋ย NPK)ที่มีปริมาณของธาตุทั้ง3ชนิดนี้ในปริมาณที่แน่นอน ปุ๋ยประเภทนี้จะบอกปริมาณปุ๋ยที่ฉลากเช่น 25-7-7 เป็นต้น โดยเลขจะบอกปริมาณของธาตุแต่ละตัวที่มีอยู่ในปุ๋ยสูตรเรียงตามลำดับ NPK

ธาตุอาหารหลักที่ได้จากปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ต่างๆ หรือน้ำหมักจากปลาทะเล เป็นต้น ธาตุอาหารหลักจากปุ๋ยประเภทนี้จะมีปริมาณที่ไม่แน่นอนไม่ได้ระบุเหมือนกับปุ๋ยเคมี แต่ข้อดีคือมันยังมีธาตุรองและจุลธาตุด้วย ทำให้พืชไดัรับแร่ธาตุที่จำเป็นตัวอื่นๆอีกด้วย

ธาตุอาหารหลักพืชที่ได้จากปุ๋ยอินทรีย์เคมี คือปุ๋ยที่ผสมเคมีกับอินทรีย์ ข้อดีปุ๋ยประเภทนี้คือมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่แน่นอนและยังมีธาตุรองและเสริมที่ได้จากปุ๋ยอินทรีย์ด้วย