ทองแดง (Copper-Cu.)

หน้าที่สำคัญของทองแดงในพืช

 • เป็นตัวกำหนดการหายใจในพืช
 • ช่วยในการใช้ประโยชน์ของธาตุเหล็กในพืช
 • เป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าในเอนไซม์ในขบวนการเพิ่มและลดออกซิเจนในพืช ขบวนการนี้มีความจำเป็นต่อการพัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช

 

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุทองแดง อาหารพืช

ทองแดงเป็นจุลธาตุอีกชนิดที่มีความสำคัญต่อการสร้างการเติบโตในพืช เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นธาตุอาหารที่มีหน้าที่ทางอ้อมในกระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์ในพืช โดยช่วยเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์และช่วยปกป้องคลอโรฟิลล์ไม่ให้ถูกทำลายช่วยให้พืชมีอายุยืนยาวขึ้น

ประโยชน์ของธาตุทองแดงสำหรับพืช

 • ช่วยเพิ่มโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ ป้องกันคลอโรฟิลล์ถูกทำลาย
 • กระตุ้นการออกฤทธิ์ของเอ็นไซม์ หลายชนิดเช่น ascorbic acid , oxidase lactase, tyrosinase
 • ธาตุทองแดงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโปรตีน ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกริยาต่างในกระบวนการออกซิเดชั่นต่างๆในพืช
 • ธาตุทองแดงช่วยในกระบวนการหายใจในพืชทำให้พืชใช้ธาตุเหล็กได้มากขึ้น
 • ในเอ็นไซม์ทองแดงทำหน้าที่เป็นสารพาอิเล็กทรอน ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดออกซิเดชั่นและรีดักชั่นในพืช

อาการพืชขาดธาตุทองแดง (Cu.)

 • ตายอดชะงักการเจริญเติบโต และกลายเป็นสีดำ
 • เมื่อพืชขาดทองแดง ใบพืชจะมีสีเขียวจัดในระยะแรกๆ และต่อมากลายเป็นสีเหลืองซีด
 • พืชทั้งต้นหยุดการเจริญเติบโต

อาการพืชได้รับธาตุทองแดงมากเกินไป (อาการทองแดงเป็นพิษ)

ทำให้การเจริญเติบโตช้าลง รากสั้นกุด พืชอาจแสดงอาการขาดธาตุเหล็กได้เนื่องจากปริมาณธาตุเหล็กในพืชลดลง

แหล่งธาตุทองแดงที่สำคัญของพืช

ปุ๋ยหมัก ,ปุ๋ยอินทรีย์ ,ผงจุลธาตุทองแดงในรูป EDTA ,คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper Sulfate – CuSO 4)หรือเรียกอีกชื่อว่า เกลือของกรดกำมะถันและทองแดง นอกจากนี้ยังมี เกลือคอปเปอร์ในรูปอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้

วิธีเติมธาตุทองแดงให้ดินและพืช

 • ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยที่มีสารประกอบทองแดงในรูป คีเลต (Cu-EDTA)
 • การแก้ปัญหาในระยะยาวควรมีการปรับสภาพดินให้มี pH อยู่ที่ 6 – 7 ดินร่วนซุยมีสภาพดี อุ้มน้ำและระบายน้ำได้ดี ร่วมถึงมีแร่ธาตุอยู่อย่างเหมาะสม