โมลิบดีนัม(Molybdenum-Mo.)

หน้าที่สำคัญของโมลิบดีนัมในพืช

  • เป็นส่วนสำคัญในขบวนการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ Symbiotics และ Non Symbiotics bacteria
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนในอากาศสำหรับพืชตระกูลถั่ว
  • ช่วยเอ็นไซม์ในการทำงานเกี่ยวกับการเพิ่มและลดออกซิเจนในพืช

 

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Molybdenum ธาตุโมลิบดินัม

ธาตุโมลิบดินัม ( Molybdenum -Mo.) จัดอยู่ในกลุ่มของจุลธาตุคือเป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อย แต่ขาดไม่ได้การขาดธาตุนี้ส่งผลต่อเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน โดยเฉพาะในพืชบางชนิดที่การขาดธาตุโมลิบดินัม เช่น พืชตระกูลถั่วที่มีการอยู่ร่วมกับแบคทีเรียทำให้ไม่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้เนื่องจากขาดธาตุโมลิบดินัม และธาตุโมลิบดินัมยังมีความสำคัญในการสร้างโปรตีนในพืช

ประโยชน์ของธาตุโมลิบดินัมในพืช

  • ช่วยแบคที่เรียและจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินตรึงธาตุไนโตรเจนในอากาศ
  • ทำให้การทำงานของไนโตรเจนในพืชสมบูรณ์ขึ้นโดยที่หน้าที่ของธาตุโมลิบดินัมคือเปลี่ยนไนเตรทเป็นไนโตรต์
  • เป็นองค์ประกอบสำคัญในเอนไซม์บางชนิด ได้แก่ Nitrate reductase, Xanthin oxidase และ Dimethylsulfoxide reductase ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้จะมีโมลิบดีนัมเป็น cofactor ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจน

อาการพืชขาดธาตุโมลิบดินัม

พืชที่ขาดธาตุนี้ ที่ใบแจะเป็นจุดด่างเป็นด้วย ๆ ในขนะที่เส้นใบยังเขียวอยู่ ถ้าขาดธาตุนี้รุนแรง ใบจะม้วยเข้าข้างใน ลักษณะที่ปลายและขอบใบจะแห้ง ดอกร่วง และผลเคระแกรนไม่เติบโตเต็มที่

วิธีแก้อาการขาดธาตุโมลิบดินัมในพืช

ใส่ปูนเพื่อเพิ่มค่า PH ของดินจะช่วยบรรเทาอาการขาดธาตุโมลิบดินัม (Mo.) หรือใส่ปุ๋ยที่มีสารประกอบโมลิบดินัม ทางดิน หรือฉีดพ่นทางใบ