ฟอสฟอรัส (Phosphorus-P.)

หน้าที่สำคัญของฟอสฟอรัสในพืช

 • เร่งการออกดอกและสร้างเม็ด
 • เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก ฟอสโฟลิปิดและโคเอนไซม์หลายชนิด
 • พืชที่ขาดฟอสฟอรัส ใบจะเล็ก ออกดอกช้า ต้นแคระแกร็น ติดผลน้อย

 

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ฟอสฟอรัสจัดเป็นธาตุอาหารหลักที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโต โดยช่วยให้กระบวนการสังเคราะห์แสง หายใจ และการแบ่งเซลล์ทำหน้าที่ได้อย่างปกติ

และธาตุฟอสฟอรัสยังเป็นธาตุอาหารที่ช่วยเร่งให้เกิดการออกดอกในไม้ผลและไม้ดอก ช่วนในการติดผล นอกจากนี้ธาตุฟอสฟอรัสยังเป็นองค์ประกอบของสารเคมีต่างๆภายในเซลล์พืช

ประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสในพืช

 • ควบคุมการออกดอก การติดผล และการสร้างเมล็ด
 • ช่วยให้กระบวนการต่างๆในการสร้างการเจริญในพืชทำหน้าที่ได้อยางปกติ
 • ช่วยเร่งการเจริญและพัฒนาระบบราก
 • ช่วยในการแตกกอของพืช
 • ช่วยในการเจริญของช่อดอก การแบ่งเซลล์ของตาดอก

พืชที่ได้รับธาตุฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอ จะมีระบบรากที่แข็งแรงแพร่กระจายในดินเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ดูดซับน้ำแร่ธาตุอาหารได้มีประสิทธิภาพ ทำให้พืชโตไว ออกดอกติดผลเร็วขึ้น

อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสในพืช

พืชที่ขาดฟอสฟอรัสระบบรากไม่พัฒนา มีรากน้อย รากชะงักการเจริญเติบโต ทำให้ต้นแคระแกร็น ใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงตามขอบใบ แล้วกลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดร่วง ไม่ออกดอก ติดผล

อาการของพืชที่ได้รับธาตุฟอสฟอรัสมากเกินไป

การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่มากเกินไป จะทำให้เกิดการสะสมของธาตุฟอสฟอรัสในดินยิ่งมากยิ่งทำให้พืชขาดจุลธาตุ เพราะฟอสฟอรัสในดินจะทำปฏิกิริยากับธาตุรองธาตุเสริมที่อยู่ในดิน แล้วเปลี่ยนรูปเป็นของแข็งซึ่งเป็นรูปที่พืชดูดซับไปใช้ไม่ได้

ดังนั้นการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่มากเกินไปจะทำให้พืชแสดงอาการขาดธาตุรองและจุลธาตุ เนื่องจากธาตุเหล่านี้ถูกตรึงไว้ในดินในรูปทีพืชนำมาใช้ไม่ได้ เป็นผลทำให้พืชขาดสารอาหาร โตช้า แคระแกร็น

แหล่งฟอสฟอรัสที่พืชนำมาใช้ได้

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีอยู่ในดินปริมาณมาก แต่เป็นรูปที่พืชดูดซับไปใช้ไม่ได้ซะส่วนใหญ่ จึงต้องมีการเติมฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของปุ๋ยฟอสเฟต

ปุ๋ยฟอสเฟต หรือปุ๋ยฟอสฟอรัส ผลิตโดยการนำหินฟอสเฟตมาแปรสภาพด้วยกระบวนการทางเคมี เพื่อให้ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นองค์ประกอบในหินฟอสเฟต อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ง่าย โดยการนำหินฟอสเฟตมาผลิตกรดฟอสฟอริก แล้วจึงนำกรดฟอสฟอริกมาผลิตเป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่างๆ เช่น

 • โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP สูตร 11-55-0)
 • ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP สูตร 18-46-0)
 • ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (สูตร 0-46-0)

นอกจากปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ผลิตโดยใช้กรดฟอสฟอริกเป็นสารตั้งต้นแล้วเรายังสามารถใส่ หินฟอสเฟต (phosphate rock : 0-3-0 )ลงในดินเพื่อเป็นปุ๋ยฟอสเฟตที่ละลายช้าค่อยๆปลดปล่อยออกมาให้พืชอย่างช้าๆ

คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

ปุ๋ยฟอสฟอรัสอินทรีย์

คือปุ๋ยที่ได้จากการนำวัสดุอินทรีย์หรืออนินทรีย์ในธรรมชาติทางการเกษตรที่ให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในปริมาณสูง เช่นให้ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สูง มาผ่านกระบวนการหมักที่ผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ โดยปุ๋ยอินทรีย์สูตรฟอสฟอรัสสูงจะผสมหินฟอสเฟตลงไปด้วยเพื่อให้มีธาตุฟอสฟอรัสสูง

ปุ๋ยฟอสฟอรัสช่วยอะไรในพืช
 • ช่วยพัฒนาระบบราก เร่งแผ่ขยายราก
 • ช่วยในการออกดอก ติดผล