ปุ๋ยทางใบ คีเลตกรดอะมิโน

การให้ปุ๋ยทางใบ ในรูปคีเลตกรดอะมิโน เป็นการให้ธาตุอาหารโดยตรงกับแหล่งผลิต พืชจึงนำไปใช้ตามต้องการอย่างทันถ่วงที

คีเลตกรดอะมิโน

การให้ปุ๋ยทางใบ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพืชที่ขาดธาตุอาหารรองและจุลธาตุ อาจเนื่องด้วยข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การให้ปุ๋ยทางดินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้

ดังนั้นการเสริมทางใบจึงมีความจำเป็น เพื่อเติมธาตุอาหารที่พืชขาดให้ได้รับอย่างทันต่อความต้องการนำไปใช้ในการเจริญเติบโต  เรามาทำความรู้จักรูปแบบปุ๋ยที่เหมาะสมต่อให้ทางใบกันเลยครับ

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักข้อดี ข้อเสียของปุ๋ยในแต่ละรูปแบบกันครับ การให้ปุ๋ยทางใบส่วนใหญ่เป็นการให้เพื่อเสริมธาตุอาหารรองและจุลธาตุซึ่งเป็นธาตุที่มักพบในดินปริมาณน้อย โดยเฉพราะพื้นที่ ที่ทำการเพราะปลูกมาอย่างยาวนานและมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว จึงทำให้ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมถูกใช้ไปในสร้างผลผลิต และถูกนำออกไปจากพื้นที่โดยติดไปกับผลผลิต เมื่อนานไปในพื้นดินเหล่านี้จึงขาดธาตุพวกนี้ ถึงแม้พืชจะใช้ธาตุเหล่านี้ในปริมาณน้อย แต่ในปัจจุบันพบว่าพืชขาดธาตุที่ต้องการในปริมาณน้อยเหล่านี้ไม่ได้เช่นกัน การขาดธาตุอาหารรองและจุลธาตุเหล่านี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตอย่างชัดเจน

ดังนั้นการให้ปุ๋ยที่มีสารอาหารเหล่านี้จึงมักให้ทางใบเสริมกับการให้ทางดิน

ปุ๋ยที่สามารถให้ทางใบ มี 3 รูปแบบ

  •  ปุ๋ยในรูปของเกลืออนินทรีย์

ข้อดีของปุ๋ยในรูปเกลืออนินทรีย์ ราคาถูก และ ละลายน้ำได้ง่าย แต่การใช้ปุ๋ยรูปเกลืออนินทรีย์กลับเป็นรูปที่พืชได้รับน้อยที่สุด ปัญหาหลักของเกษตรกรในการผสมปุ๋ยเกลืออนินทรีย์เหล่านี้เกิดจากการใช้น้ำคลองผสมปุ๋ยซึ่งน้ำคลองอาจมีสารที่สามารถทำปฎิกริยากับไอออนโลหะในรูปเกลืออนินทรีย์ เกิดเป็นของแข็งตกตะกอน ซึ่งเป็นรูปที่พืชดูดซึมไปใช้ไม่ได้

คีเลตกรดอะมิโน

และถ้าธาตุอาหารในรูปกลือมีประจุลบ การซึมผ่านปากใบอาจทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจาก เพราบริเวณปากใบมีประประจุลบจำนวนมากอาจเกิดการผลักดันกับประจุของธาตุอาหาร

  •  ปุ๋ยในรูปของ คีเลตสังเคราะห์

การให้ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในรูปของสารคีเลตสังเคราะห์ จะมีประสิทธิภาพมากกว่า การให้ปุ๋ยในรูปเกลืออนินทรีย์ ในหลายๆด้านด้วยกันธาตุอาหารที่อยู่ในรูปสารคีเลตสังเคราะห์มีประจุเป็นกลาง จึงไม่มีปัญหาในการซึมผ่านปากที่มีประจุลบเป็นจำนวนมาก

ธาตุอาหารในรูปคีเลตสังเคราะห์ จะไม่เกิดการตกตะกอน เพราะไม่เกิดการทำปฎิกริยากับไอออนของธาตุอาหาร จึงเคลื่อนย้ายเข้าสู่เซลย์พืชได้ดีกว่าปุ๋ยในรูปเกลืออนินทรีย์

ข้อจำกัดสำหรับปุ๋ยในรูปคีเลทสังเคราะห์ คือ มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ทำให้ซึมผ่านช่องเปิดของผิวใบได้ยาก และจากการศึกษาวิจัยผลระทบในการใช้ปุ๋ยในรูปสารคีเลตสังเคราะห์พบว่า มีความเป็นพิษต่อพืช

  •  ปุ๋ยในรูปของคีเลตกรดอะมิโน

คีเลตกรดอะมิโนเป็นสารคีเลตธรรมชาติ ที่เกิดจากกรดอะมิโนจำพวกหนึ่งที่สามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้ โดยการเข้าล้อมรอบไอออนของธาตุอาหารรองและจุลธาตุทำให้ประจุของธาตุอาหารเหล่านี้ ไม่ทำปฎิกริยาการแลกเปลี่ยนไอออนเมื่ออยู่ในสารละลาย ทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่าย

ธาตุอาหารในรูปคีเลตกรดอะมิโน มีโมเลกุลขนาดเล็ก จึงซึมผ่านผิวใบได้ดีกว่า(เข้าสูเซลย์พืชได้มากกว่า)ธาตุอาหารในรูปคีเลตสังเคราะห์

ธาตุอาหารในรูปคีเลตกรดอะมิโน

วิธีใช้ปุ๋ยหมักปลา
อะมิโนโปรตีนในปุ๋ยปลาทำหน้าที่เป็นสารเคเลตธรรมชาติ

ข้อดีการให้ธาตุอาหารในรูปกรดอะมิโน

  • คีเลทกรดอะมิโนมีโมเลกุลขนาดเล็ก ดูดซีมได้ง่ายและเร็ว
  • มีประจุลบเป็นกลาง ไม่ถูกยึดด้วยประจุลบที่ช่องเปิดของใบ จึงซึมผ่านช่องเปิดปากใบ เข้าไปในเซลย์พืชได้ง่าย
  • แตกตัวง่ายเพราะมีค่าคงตัวด้านเสถียรภาพที่ต่ำ ทำให้พืชนำธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  • เคลื่อนย้ายในเซลย์ได้ดี ใช้หลักการเคลื่อนย้ายเช่นเดียวกับกรดอะมิโนที่พืชสร้างด้วยตัวเอง ทำให้ธาตุอาหารเคลื่อนที่ไปยังส่วนที่ต้องการใช้ได้ทันต่อความต้องการของพืช

การให้ปุ๋ยทางใบเป็นการให้ธาตุอาหารสู่แหล่งผลิตโดยตรง และเร็วที่สุดในช่วงเวลาที่พืชต้องการ จะเห็นได้ว่าการให้ปุ๋ยทางใบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การให้ปุ๋ยในรูปคีเลตกรดอะมิโน ที่สำคัญยังไม่เป็นพิษกับพืชด้วยครับ