เทคนิคการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าว

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินแหล่งผลิตปุ๋ยราคาถูกเพื่อชาวนา

credit ภาพ : http://www.farmkaset.org

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยและคัดแยกสายพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยราคาถูกให้กับพืช

ในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนเอ็นไซม์จึงทำให้สังเคราะห์แสงและตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ พวกมันสามารถเปลี่ยนวตถุดิบในอากาศที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดมาเป็นสารอินทรีย์และเมื่อพวกมันสลายตัวก็จะปลดปล่อยสารอาหารให้กับพืชเพราะฉนั้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจึงถือเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยราคาถูก

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน มีประโยชน์ต่อดินและพืชดังนี้

  • เพิ่มไนโตรเจนให้กับดิน เนื่องจากสาหร่ายมีความสามารถ ในการเปลี่ยนก็าซไนโตรเจน เป็นสารประกอบไนโตรเจนได้ ส่วนหนึ่งจะนำไปสร้างเซลล์ และปลดปล่อยบางส่วนออกมาในดิน และน้ำรอบๆ เซลล์ของสาหร่าย ทำให้พืชสามารถดึงไปใช้ได้ง่าย ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
  • สาหร่ายจะปลดปล่อยสารจำพวกฮอร์โมน พืชที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ผลผลิตสูง
  • สาหร่ายจะปลดปล่อยออกซิเจนออกมาก ในน้ำที่สาหร่ายเจริญอยู่ในขณะสังเคราะห์แสง ทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อื่นๆ ในดิน เจริญเติบโตได้ดี สามารถสลายอินทรีย์วัตถุรอบข้างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปลดปล่อยธาตุอาหารพืชได้เร็ว
  • เมื่อสาหร่ายขึ้นในดินอย่างหนาแน่น จะทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวอนุภาคของดิน ให้จับกันเป็นโครงสร้าง ทำให้ทนต่อการชะล้างของน้ำฝน และทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดี ความร่วนซุยของดิน จะทำให้รากพืชชอนไชเจริญเติบโตได้ดี ทำให้การระบายอากาศเป็นไปได้ดีขึ้น
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

เรามาดูวิธีใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าวกันเลยครับ

  1. ปรับแต่งดินตามคันนาอย่าให้น้ำรั่วหรือใหลออกจากนาป้องกันการสูญเสียปุ๋ย
  2. ในนาดินเหนียว ให้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 ในอัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่และในนาดินทรายให้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-8 ในอัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านให้ทั่วพื้นที่สำหรับนาดำใส่ก่อนปักดำข้าว 1 วัน หรือหลังปักดำ 7-10 วัน และในนาหว่านให่ใส่ปุ๋ยเคมีหลังข้าวงอก 20-25 วัน
  3. ให้ใส่ปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน 20 กิโลกัมต่อไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงนา ในนาดำช่วง 1-10 วัน หลังปักดำข้าวและในนาหว่านหลังจากข้าวงอกแล้ว 7-30 วัน
  4. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 40-0-0ในอัตรา 3-7 กิโกรัมต่อไร่ หรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 ในอัตรา 7-14 กิโกรัมต่อไร่ โดยหว่านให้ทั้วแปลงในระยะข้าวเริ่มสร้างรวงหรือก่อนข้าวตั้งท้อง หรือก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว 60 วัน

การใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าวจะช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้โดยที่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนำแต่ใส่ปุ๋ยลดลงจากอัตราแนะนำและใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมด้วยซึ่งผลผลิตที่ได้มีปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว