Matter-D สารปรับปรุงดิน

คุณสมบัติ

 • เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ให้มีมากขึ้น
 • ช่วยเปลี่ยนอินทรีย์วัตถุในสวนให้เป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้น
 • เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้มากขึ้น
 • ช่วยเปลี่ยนอินทรีย์วัตุในสวนให้เป็นปุ๋ยได้ไวขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับแร่ธาตุของราก
 • สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในดิน
 • ลดการใช้สารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารอินทรีย์ปรับปรุงดิน

สารอินทรีย์ปรับสภาพดินคุณภาพสูง ช่วยลดการเกิดเชื้อราก่อโรคในดิน

Matter d คือสารอินทรีย์ปรับสภาพดินคุณภาพสูงอุดมด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศในดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืช

ส่วนประกอบ

 • อินทรีย์วัตถุ 60 %
 • หินฟอฟเฟต 10 %

การผลิต

ใช้กากปลาทะเลที่ได้จากขบวนการไฮโดรไลเสตโปรตีน เศษผักผลไม้ และมูลสัตว์ ผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์

Matter D จึงเป็นสารปรับสภาพดินคุณภาพสูง มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในดิน mattter d ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มกิจกรรมย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในสวน เช่น ใบยางพารา ใบปาล์ม เศษวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นปุ๋ยอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน

แมตเตอร์ดี สารปรับปรุงดิน

คุณสมบัติ

 1. ส่งเสริมการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ให้มีมากขึ้น
 2. เร่งการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในสวนให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ดินอย่างรวดเร็ว
 3. จุลินทรีย์ดินช่วยส่งเสริมการกินอาหารของรากให้เกิดประสิทธิภาพช่วยพืชหาอาหาร
 4. Matter-d ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเกิดโรคเชื้อราในดิน
 5. ช่วยลดการใช้สารเคมีเช่น ยาฆ่าเชื้อราต่างๆ ที่การใช้แต่ละครั้งจะฆ่าจุลินทรีย์ในดินเกือบทั้งหมดไม่มีการยกเว้นว่าเป็นจุลินทรีย์ดีหรือไม่ดี

วิธีผสม Matter-D

Matter-D เดี่ยวๆ

Matter-D 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 1000 ลิตร หรือ Matter-d 200 กรัมผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทรงพุ่ม ลำต้น และลงดินบริเวณทรงพุ่ม ทุก 10-15 วันครั้ง

Matter-D ร่วมกับ อะมิโนน้ำดำ

ฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้ผสมMatter-D ร่วมกับอะมิโนน้ำดำในอัตรา อะมิโนน้ำดำ:น้ำ:matter-d , 1 :200:200 (ลิตร:ลิตร:กรัม) (โดยให้ผสมอะมิโนน้ำดำลงไปก่อนกวนผสมให้เข้ากันใส่ Matter-Dตามลงไปแล้วกวนผสมให้เข้ากัน) ฉีดพ่นทางใบ ลำต้น กิ่งก้าน และลงดินบริเวณทรงพุ่ม ทุก 10-15 วันครั้ง

ฟื้นฟูต้นในไม้ผลทุกชนิด เร่งล้างสาร สร้างรากใหม่ ฟื้นฟูดิน เติมแร่ธาตุสารอาหารให้ดิน เติมอาหารให้จุลินทรีย์ ฟื้นฟูเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ดิน ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังเก็บเกียวผลผลิต

ใช้ได้ในไม้ผลทุกชนิด

อะมิโนน้ำดำฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยว
ฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

Matter-D ร่วมกับ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์

Matter-D 1 ถุง(1kg.)ผสม ปุ๋ยคอกเก่า,ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กิโลกรัม แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจึงนำไปหว่านบริเวณทรงพุ่ม หรือในแปลงปลูก

การใช้แมตเตอร์ดีผสมปุ๋ยอินทรีย์

วิธีใช้ Matter-D

ใช้คลุกเมล็ด : เพิ่มอัตราการงอกและลดการเกิดโรคจากเชื้อราในดิน

แมตเตอร์ดีคลุกเมล็ดป้องโรคเชื้อราในดิน

ใช้Matter-D คลุกเมล็ดในอัตรา 20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม แล้วใช้ อะมิโนน้ำดำที่เจือจาง ในอัตรา 1:1000 (อะมิโน้ำดำ 1 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร)ผสมลงไปเล็กน้อย

การใส่ลงดิน : ผสม Matter-D ตามความต้องการ ตามวิธีผสม Mattter-D แล้วใช้โรยหรือหว่านลงดิน หรือผสมน้ำฉีดพ่นลงดินบริเวณทรงพุ่มหรือแปลงปลูก เพื่อให้จุลินทรีย์ใน Matter-D ขยายเพิ่มปริมาณได้ดี ควรใช้ร่วมกับอะมิโนน้ำดำเพื่อเติมแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของจุลินทรีย์ลงในดิน อะมิโนน้ำดำช่วยปรับปรุงดินเป็นทั้งทีอยู่และอาหารให้จุลินทรีย์ ช่วยส่งเสริมการเติบโตให้พืชและลดปัญหาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในดิน

สารป้องกันเชื้อราในดิน

การใช้ในแปลงเพาะกล้า :หว่าน Matter-Dที่ผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้ว ในอัตรา 30 กรัมต่อตารางเมตร คลุกเคล้าเชื้อกับดินลึก 5-10 เซ็นติเมตร ก่อนทำการหว่านเมล็ด จากนั้นจึงหว่านเมล็ดแล้วคลุมด้วยฟางข้าวหรือเศษวัชพืชเพื่อรักษาความชื้น แล้วใช้อะมิโนน้ำดำ ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รดน้ำบนแปลงเพาะให้มีความชุ่มชื้นตามความเหมาะสม อย่าให้น้ำขังหรือแฉะ

สารอินทรีย์ฆ่าเชื้อราในดิน

การใช้กับกล้าในถุงเพาะชำ : ใช้ Matter-Dทีผสมแล้วโรยลงดินในถุงเพาะชำ 10 กรัมต่อถุง (ประมาณ 1 ช้อนแกง)แล้วพรวนดินกลบ

matter-d ผสมดินปลูก

ใช้รองก้นหลุมกับพืชปลูกใหม่ : รองก้นหลุมด้วย Matter-Dที่ผสมแล้ว ในอัตรา 30 กรัม ต่อต้นคลุกเคล้ากับดินก้นหลุม ก่อนนำต้นพืชลงปลูก แล้วคลุมโคนต้นด้วยวัชพืชแล้วใช้อะมิโนน้ำดำ ในอัตรา 1:200 ราดดินโคนต้นทุก 7-10 วันครั้ง

matter-d ป้องกันเชื้อราในดิน

ใช้กับพืชที่กำลังเจริญเติบโต : ไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน มังคุด ส้ม ลำใย มะม่วง หว่านหรือฉีดพ่น Matter-Dที่ผสมแล้ว (ผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ หรือผสมกับอะมิโนน้ำดำในกรณีต้องการฉีดพ่น) ถ้าหว่านใช้ Matter-Dที่ผสมแล้วอัตรา 30 กรัมต่อตารางเมตร หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม แล้วให้น้ำตาม เพื่อให้จุลินทรีย์ในMatter-Dเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ อะมิโนน้ำดำฉีดพ่นลงดินบริเวณทรงพุ่มในอัตรา 1:200 ทุก 10-15 วันครั้ง


ในกรณีฉีดพ่น ผสมmatter-Dร่วมกับอะมิโนน้ำดำ โดยใช้อะมิโนน้ำดำ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ใส่ Matter-D 200 กรัม ฉีดพ่นลงดินบริเวณทรงพุ่มทุก 10-15 วันครั้ง

ชุดเร่งโตฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

ใช้กับพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ : เช่นมะเขือเทศ พริก ถั่ว ดาวเรือง รวมถึงไม้ที่ปลูกในกระถางและพืชผักอื่นๆ ใช้ Matter-D ร่วมกับอะมิโนน้ำดำ ในอัตรา อะมิโนน้ำดำ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่ Matter-D 20 กรัม (ประมาณ 2 ช้อนแกง) รดลงดินทุก 7-10 วันครั้ง

เร่งโตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ

ใช้เตรียมดินผสมพร้อมปลูก : ใช้ Matter-D ที่ผสมแล้ว ผสมกับดินปลูกในอัตรา 15 กิโลกรัม ต่อดินปลูก 2 คิว (ลูกบาศก์เมตร)หรือ 2000 ลิตร คลุกเคล้าให้Matter-Dกระจายให้ทั่วถึง

การป้องกันเชื้อราในดินปลูก