ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต เลือกเป็น ใช้ถูก พืชงาม

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต
ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต คือ 

ปุ๋ยทีส่วนประกอบของแมกนีเซียม (Mg)และซัลเฟอ (S) และ ออกซิเจน (O) เป็นเกลือชนิดหนึ่งในรูปอนินทรีย์ละลายน้ำได้ที่มีแมกนีเซียมและซัลเฟอเป็นธาตุอาหารให้กับพืช  

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต

รู้จักปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต 2 ชนิด

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต ตัวแรก มีสูตรทางเคมี(MgSO4).7H2O ) มีซื่อเรียกว่า แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต  (Magnesium Sulphate heptahydrate ) หรือที่เราเรียกอีกชื่อว่า ดีเกลือฝรั่ง (Epson Salt) ปุ๋ยแมกนีเซียมชนิดนี้ จะมี แมกนีเซียมอยู่ 10 % และมี ซัลเฟออยู่ 13 % จากสูตรทางเคมีของปุ๋ยแมกนีเซียมตัวนี้ จะเห็นว่ามีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ 7 โมเลกุล

ตัวอย่าง ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต หรือ ดีเกลือฝรั่ง (Epson salt)ที่สามารถสั่งซื้อ Online ได้

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต
ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต ตัวที่สอง  มีสูตรทางเคมี (MgSO4) อ่านว่า แมกนีเซียมซัลเฟต หรือที่เราเรียกกันว่า ปุ๋ยกลีเซอร์ไรด์ อันนี้จะมีธาตุแมกนีเซียมอยู่ 20% และธาตุซัลเฟออยู่ 26 %

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต โมโนไฮเดรต
ปุ๋ยแมกนีเซียม กลีเซอร์ไรด์ (Magnesium Monohydrate)

คุณสมบัติของปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตทั้ง 2 ชนิด นี้ คือความสามารถในการละลายปลดปล่อยธาตุแมกนีเซียมและธาตุซัลเฟอที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของ แมกนีเซียมและซัลเฟอ ในปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตทั้ง 2 ชนิดนี้แตกต่างกันมาก และยังมีความสามารถในการละลายน้ำที่แตกต่างกันอย่างมาก

คุณสมบัติที่แตกต่างของปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต ทั้ง 2 ชนิดนี้ทำให้เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต (MgSO4.7H2O)

มีเปอร์เซนต์ชองแมกนีเซียมและซัลเฟอน้อยกว่ามาก แต่มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 7 โมเลกุลจึงทำให้ปุ๋ยแมกนีเซียมชนิดนี้ละลายน้ำได้ดี

ปุ๋ยแมกนีเซียมชนิดนี้จึงเหมาะกับพืชไร่ พืชสวน ที่มีวงจรการเติบโตเร็ว อาทิเช่น ข้าว ข้าวโพด แตงโม แตงกวา มะเขือ

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต
ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรตเหมาะกับพืชไร่ที่มีวงจนการเติบโตสั้น

พืชพวกนี้มีวงจรการเติบโตสั้น ประมาณ 2- 3 เดือนก็เก็บผลผลิตหมดแล้ว ดังนั้นการใช้ ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต (MgSO4.7H2O) ซึ่งละลายเร็วจึงเหมาะสมกับพืชพวกนี้ ช่วยให้พืชนำไปใช้ได้ทันต่อความต้องการของการเจริญเติบโต แต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมตัวกลีเซอไรด์ซึ่งละลายช้า ทำให้ไม่ทันต่อใช้งานของพืชที่มีวงจรการเติบโตเร็วอย่างด้านบน

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต (ดีเกลือฝรั่ง)  ยังเหมาะกับพืชสวน เช่นทุเรียน มะม่วง และพืชอื่นๆ

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต ทุเรียน
ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต ชนิดเฮปต้าไฮเดรต เหมาะสำหรับพืชสวนอย่างทุเรียน

ที่มีวงจรการแตกใบ 1 แล้วแตกใบ 2 แล้วแตกดอก ต้องใช้ตัวที่เรียกว่า ดีเกลือฝรั่ง ( Epson Salt) เพราะพอพืชแตกใบ 1พืชก็ต้องการแมกนีเซียม (Mg) เพื่อนำไปสังเคราะห์เป็นคลอโรฟิลล์ ถ้าขาดแมก (Mg)ไม่ว่าจะขาดแมกนีเซียมด้วยสาเหตุอะไร ใบจะไม่เขียวสร้างสะสมอาหารไม่ได้ เพราะมีคลอโรฟิลล์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ดังนั้นถ้าเราใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตตัวปุ๋ยกลีเซอร์ไรด์ เป็นตัวที่ละลายช้าทำให้ธาตุแมกนีเซียมละลายออกมาไม่ทันต่อการใช้งานของพืช

ดังนั้นปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตชนิดที่เหมาะสมกับพืชสวนพืชไร่ คือ ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตที่มีสูตรเคมี : (MgSO4.7H2O) อ่านว่า แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต หรือที่เราเรียกว่า ดีเกลือฝรั่งนั่นเอง

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต ที่มีสูตรทางเคมี (MgSO4) ชนิด กลีเซอร์ไรด์เหมาะกับพืชชนิดใด

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตชนิดนี้มีเปอร์เซ็นต์ของแมกนีเซียมและซัลเฟอสูง แต่เป็นปุ๋ยที่ละลายช้า ปลดปล่อยแมกนีเซียมและซัลเฟอที่เป็นประโยชน์พืชนำไปใช้ได้ในปริมาณน้อย หรือพูดง่ายๆคือต้องใช้เวลานานกว่าจะปลดปล่อยแมกนีเซียมให้ออกมาทันต่อความต้องการของพืช

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต กลีเซอร์ไรด์
ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต ชนิด กลีเซอร์ไรด์ เหมาะกับพืชปาล์มน้ำมัน

ดังนั้นปุ๋ยแมกนีเซียมชนิดนี้จึงเหมาะกับพืชที่มีวงจรการเติบโตนาน เช่น ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น