ปุ๋ยคอกไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยคอกไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์แตกต่างจากปุ๋ยคอกอย่างไร

ปุ๋ยอินทรีย์คือการนำวัตถุดิบต่างๆมาผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ผ่านขั่นตอนการหมักโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายวัตถุดิบ ที่นำมาใช้ในสูตรการผลิต เช่น มูลสัตว์ ,เคษพืชผักผลไม้ , ของเสียจากอุตหกรรมต่าง เช่นชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์ทะเล ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

นอกจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ขบวนการหมัก ยังมีปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้กรรมวิธีอื่นๆอีก กว่าที่จะทำปุ๋ยอินทรีย์ออกมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้นั้ ต้องผ่านขั่นตอนมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตกำหนด

ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีมาตรฐานตามที่กรมวิชาการกำหนด จะมีฉลากบอก วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอย่างชัดเจนโดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ข้างกระสอบบรรจุ

ปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวายี่ห้อคืนดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Shopee

ปุ๋ยคอก คือมูลสัตว์ทุกชนิด ที่ไม่ผ่านขั่นตอนการหมักหรือขั่นตอนใดๆ ส่วนมากมักนำมากองทิ้งๆไว้เป็นเวลานาน หรือ นำมาตากแห้ง สิ่งทีอาจเกิดขึ้นในปุ๋ยคอก เช่นการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์ การปนเปื่อนของเชื้อโรคต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจสร้างปัญหาให้พืชได้

สิ่งที่ควรระวังในนำปุ๋ยคอกไปใช้ในพืช

  • เสี่ยงต่อการเกิดโรคกับพืช โดยมูลไก่ มูลหมู ที่ไม่ผ่านการหมักต้องระวัง เสี่ยงทำให้เกิดโรคเชื้อราในพืช
  • อาจทำให้พืชขาดธาตุไนโตรเจน สังเกตุได้หลังใส่ปุ๋ยคอกพืชแสดงอาการใบเหลือง เพราะขบวนการย่อยสลายที่เกิดขึ้นในปุ๋ยคอกได้แย่งชิงไนโตรเจนมาใช้ในขบวนการย่อย ทำให้บริเวณรากพืชขาดไนโตรเจน
  • การใส่ปุ๋ยคอกที่มากเกินไปในไม้ดอก ทำให้ไม้ดอกมีแต่ใบไม่ออกดอกหรือให้ดอกน้อย
  • การใส่ปุ๋ยคอกมากเกินในไม้ผล ทำให้ไม้ผลออกดอกยาก การใส่ปุ๋ยคอกในไม้ผลจึงควรใช้ให้ถูกเวลา เหมาะกับช่วงจังหวะการเติบโต

ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ต่างก็มีประโยชน์กับพืช ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับปุ๋ยทั้งสองประเภทนี้จะช่วยให้เราเลือกใช้ได้อย่างคุ้มค่า และยังช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากปุ๋ยทั้งสองประเภทนี้อีกด้วย