ไตรโคเดอร์มา ใช้เป็น สวนทุเรียนไร้ทอป

ไตรโคเดอร์มา ช่วยให้ต้นทุเรียน ห่างไกลโรครากเน่า โคนเน่า

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนทุเรียน
ไตรโคเดอร์มาช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

โรครากเน่า โคนเน่า เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และทีสำคัญถ้าต้นทุเรียนที่ถูกเจ้าเชื้อราไฟทอปธอร่าซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน เข้าทำลายโดยเฉพาะช่วงหลังเก็บผลผลิต ต้นทุเรียนที่ไว้ลูกมากเกินไป ต้นจะอ่อนแอ เพราะใช้อาหารและพลังงานทั้งหมดไปกับการเลี้ยงลูก เมื่อโดนไฟทอปธอร่าเข้าทำลายช่วงนี้ อาจส่งผลให้ต้นทุเรียนตายได้

ต้นทุเรียนไร้โรคไฟทอปธอร่า
ต้นทุเรียนสมบูรณ์ให้ผลผลิตดี

ในบทความนี้ เรานำเทคนิคการใช้ไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าอย่างไร ให้ได้ผล 100 เปอร์เซ็นมาฝากชาวสวนทุเรียนกันครับ

  • เลือกเชื้อคุณภาพช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ถ้าจะผลิตเชื้อสดใช้เองก็ให้เลือกหัวเชื้อจากแหล่งที่เชื้อถือได้
  • ไม่ควรขยายเชื้อ โดยการใช้เชื้อที่ขยายแล้ว เพราะมีการปนเปื้อนเชื้อราชนิดอื่นๆมากอยู่มาก
  • เชื้อราไตรโคเดอร์มาทั้งแบบผงและชนิดน้ำ ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการยืดอายุของเชื้อ จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อน้ำมาใช้
  • เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นสารชีวภัณฑ์หมายความว่า เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ดังนั้นมันสามารถ เจริญ ขยายพันธ์เพิ่มขึ้นได้ ต้องอยู่ในสวาวะแวดล้อมที่เหมาะสม สวนทุเรียนทีเต็มไปด้วยอินทรีย์วัตถุ และมีการใช้สารเคมีน้อย ทำให้เชื้อราชนิดนี้ สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว และมากพอที่สามารถควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรครากเน่า โคนเน่าในทุเรียน ไม่ให้มีจำนวนมากพอที่จะสร้างควาวเสียหายให้กับต้นทุเรียนได้
  • หมั่นใช้ไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นหรือรดให้ทั่วสวนทุเรียน อย่างน้อย 1-2 เดือนครั้งในกรณีที่ไม่พบการระบาดของโรค
  • ถ้าพบการระบาดของโรค ให้ใช้ไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่น 3-4 วันครั้งติดต่อกัน 4-5 ครั้งเพื่อกำจัดและควบคุมการระบาดของโรค
  • ถ้าพบการระบาด ของเชื้ออย่างหนักจนการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ไม่สามารถควบคุมได้ทัน ให้ใช้สารเคมีเข้าช่วยจนสามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว จึงค่อยกลับมาใช้ไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมโรคต่อไป
  • การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาบ่อยๆเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อราให้กับสวนทุเรียน ซึ่งถ้ามันมีปริมาณที่มากพอ จนสามารถควบคุมเชื้อราไฟทอปธอร่าที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่าได้ จะทำให้สวนทุเรียนของเราห่างไกลจากโรคยอดฮิตของทุเรียนได้แน่นอน
กำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มาช่วยควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

การใช้ไตรโคเดอร์มาในสวนทุเรียนบ่อยๆ จนสามารถควบคุมเชื้อราไฟทอปธอร่าได้ ทำให้สวนทุเรียนปลอดโรครากเน่า โคนเน่า อย่างแน่นอน และที่สำคัญช่วยลดการใช้สารเคมี ซึ่งสารเคมีที่กำจัดเชื้อรา พวกมันฆ่าเชื้อราทุกชนิดทั้งเชื้อราดีและราสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคพืช

สวนทุเรียนหลายๆสวนที่ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดเชื้อราไฟทอปธอร่าบ่อยๆ เท่าที่เห็นก็มีปัญหาเรื่องโรครากเน่า โคนเน่าอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะสารเคมีพวกนั้นมันทำลายเชื้อราดี และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืช จึงทำให้พืชออ่นแอ ง่ายต่อการโจมตีของโรค

โรคไฟทอปธอร่าในทุเรียน
ต้นทุเรียนที่ถูกเชื้อราไฟทอปธอร่าเข้าทำลายระบบราก

ทำให้เราต้องพึ่งแต่สารเคมีเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น การเลี้ยงดูต้นทุเรียนให้แข็งแรง เพื่อให้มันมีภูมิคุ้มกัน ต้านทานต่อโรคต่างๆ ด้วยการสร้างสวนทุเรียนให้มีระบบนิเวศน์ที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด พึ่งพาสารเคมีเท่าที่จำเป็น เราในฐานะผู้ผลิตก็จะมีชีวิตที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมีได้อีกมากเลย