รวม ยากําจัดหนอนเจาะผลทุเรียน

ยา กํา จัด หนอน เจาะ ผล ทุเรียน ที่กรมวิชาการแนะนะ

ยากําจัดหนอนเจาะผลทุเรียน ที่กรมวิชาการแนะนำ

การกำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน สามารถทำได้หลายวิธี เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การใช้สารชีวภัณฑ์ หรือสารสกัดจากธรรมชาติอย่าง หางไหล สะเดา บอระเพ็ด รวมถึงวิธีเขตกรรม และวิธีกล มิได้มีเพียงแค่การใช้สารเคมีเท่านั้น ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการทำลายผลทุเรียนจากหนอนเจาะผลทุเรียน ที่ดีที่สุดคือการใช้หลายๆวิธีร่วมกันโดยที่เข้าใจวงจรและช่วงของการระบาด รวมถึงการใส่ใจดูแลเฝ้าระวัง

5วิธีป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน

1.วิธีเขตกรรม ตัดแต่งไว้ลูกให้พอดีกับต้นไม่มากและติดกันเกินไป  หรือใช้ กาบมะพร้าว เศษไม้กั้นระหว่างผล ช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่ ไม่ให้ตัวหนอนมาหลบอาศัยอยู่ และให้เก็บผลทุเรียนที่เน่า ร่วงเพราะหนอนทำลายไปเผา

2.วิธีกล หมั่นสำรวจผลทุเรียน เพื่อดูร่องรอยที่หนอนทำลาย ถ้าพบให้เขี่ยเอาหนอนมาทำลายทิ้ง  และการป้องกันไม่ให้ผีเสื้อมาวางไข่ได้โดยการห่อผลทุเรียนด้วยถุงไนล่อน หรือ ถุงรีเมย์ การห่อด้วยถุงไนล่อนนอกจากป้องกันเรื่องหนอนแล้วยังช่วยปกป้องผิวเปลือกของทุเรียน โดยให้เริ่มห่อผลตั้งแต่ผลมีอายุประมาณ 1 เดือนครึ่งขึ้นไป

การห่อผลทุเรียนด้วยถุงไนล่อน

3.การใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana ),เชื้อราเมธาไรเซียม (Metarhizium anisopliae ) ซึ่งเป็นเชื้อราที่สามารถทำลายหนอนผีเสื้อในระยะหนอนและดักแด้ในดินได้ นอกจากนี้ยังใช้แบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส(บีที) กำจัดในหนอนเจาะผลทุเรียนในระยะหนอนได้เช่นกัน ดังนั้นการใช้สารชีวภัณฑ์เป็นอีกวิธีการหนึ่งสำหรับชาวสวนที่ไม่ใช้สารเคมีหรือการผลิตแบบอินทรีย์

การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูทุเรียน

4.การใช้สารสกัดจากพืช  ได้แก่ สารสกัดสะเดา หางไหล โลติ้น หรือ น้ำหมักชีวภาพจาก ข่าแดง ตะไคร้หอม บอระเพ็ด น้ำส้มควันไม้ สารสกัดจากพืชจะเป็นสารที่ไล่ตัวเต็มวัยของแมลงไม่ให้บินเข้ามาในสวน ช่วยลดการวางไข่ได้

การใช้สารสะเดาป้องกันแมลงในสวนทุเรียน

5.การใช้สารเคมี

ยา กำจัด หนอน เจาะผล ทุเรียน ที่กรมวิชาการแนะนำ

  • Lambda-cyhalothrin  สารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  • Chlorpyrifos  สารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ***สารที่ราชการประกาศไม่ต่อใบอนุญาตทะเบียนวัตถุอันตรายแล้ว
  • Carbosulfan สารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ***สารที่ราชการประกาศไม่ต่อใบอนุญาตทะเบียนวัตถุอันตรายแล้ว
  • Cypermethrin ไชเพอร์เมทริน/โฟชาโลน 6.25%/22.5% อีชี อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผล สำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน

ข้อแนะนำในการปลูกทุเรียนเมื่อใช้สารเคมีในการกำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน

การผลิตทุเรียนส่งออกควรจัดการตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice; GAP) กรณีการใช้สารเคมีควรใช้อัตราตามฉลาก และเกษตรกรควรทิ้งช่วงก่อนเก็บเกี่ยวหลังจากการพ่นสารครั้งสุดท้ายแล้วอย่างน้อย 7 วัน